MIHIN MENETELMÄT JA TEKNIIKAT PERUSTUVAT?


1. KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA
on lääketieteen piiriin kuuluva hoitomuoto ja sillä on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Se on psykoterapiamuodoista tieteellisesti tutkituin ja sillä on saatu hyviä hoitotuloksia: mm. pelko- ja paniikkitilat;  sosiaaliset pelot ja traumaperäinen stressireaktio, masennus, pakko-oireet, syömishäiriö, päihdeongelmat ja muut impulssikontrolliongelmat, epävakainen toiminta, stressi- ja uupumustilat, eräät kiputilat, seksuaalielämän ongelmat. 

Kognitiivinen psykoterapia estää myös oireiden uusiutumista, koska terapian aikana opitaan oireiden tunnistamista ja itsehoitokeinoja: Tunnistetaan ja muutetaan kärsimystä tuottavia ajattelutottumuksia ja tapoja toimia. Harjoitellaan ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja - esim. omien tunteiden ja ajatusten kanssa toimeen tulemista (mielentaitoja) ja ihmissuhdetaitoja.

Työskentely on käytännönläheistä ja terapiassa harjoiteltuja taitoja kokeillaan omassa arjessa terapiaistuntojen välillä;
Konkreettisten / kokemuksellisten menetelmien avulla tutkitaan  omien sisäisten ristiriitojen ohella 
suhdetta toisiin ihmisiin ja ryhmiin (läheisiin, työ- ja opiskelutovereihin, auktoriteetteihin jne.), sekä suhdetta kaikkeen siihen, mikä kullekin asiakkaalle on omassa elämässään merkityksellistä.

Harjoittelun kautta menetelmät opitaan ja sisäistetään MIELEN TAIDOIKSI, joiden avulla omien ajatusten ja tunteiden
tietoinen käsittely tapahtuu juuri silloin, kun siihen on tarve.

Mieli tervehtyy sekä joustavammaksi että jämäkämmäksi suhteessa erilaisiin (ulkoisiin ja sisäisiin) kohtaamisiin omassa todellisessa elämässä. Onnistuneen terapiaprosessin myötä oma itse ja toiset kyetään näkemään ja hyväksymään sellaisina kuin olemme...vapaana omista mielensisäisistä ristiriidoista. Minuuden rajat ovat selkeät ja samalla suhde toisiin ihmisiin ja muihin elämän sisältöihin on elävä ja tyydytystä antava.

Kts. linkki:  Kognitiivisen psykoterapian yhdistys
Kts. linkki:  Integrum Institute For Cognitive Therapies In Finland


2. HYPNOOSI
Hypnoosia käytän, asiakkaan halutessa, apukeinona erilaisten terapeuttisten menetelmien tehostamiseksi ja  usein myös nopeuttamiseksi. Hypnoosi on yksi lääketieteen keino hoitaa ihmistä. Mitään "mystistä" ei tapahdu, mutta hypnoosissa tapahtuneen työskentelyn tehon voi kokea "mystisenä".

Ihminen on koko hypnoosin ajan tietoinen itsestään, työskentely tapahtuu hänen omilla ehdoillaan. Hypnoosi auttaa olemaan hyvin keskittyneessä tilassa, jossa ihminen kykenee erityisen tehokkaasti työstämään sisäisyyttään - ajatuksiaan, tunteitaan, tuntemuksiaan (esim. kivun tuntemuksia).
Hypnoosin jälkeen olo on yleensä hyvin rentoutunut.

Kts. linkki: 
Suomen Hypnoosyhdistys ry


3. KRIISIHOITO
Kriisitilanteita on monenlaisia. Tavallisimmin kriisin taustalla on läheisen menetys, onnettomuus, vammautuminen tai vakava sairastuminen. On normaalia reagoida voimakkaastikin kriisitilanteeseen.

Ensimmäisinä päivinä voi esiintyä jälkireaktioina: fyysisiä kipuja, huonovointisuutta, sietämättömän voimakkaita tunteita tai tunteettomuutta, nukahtamisvaikeuksia, katkonaista unta, painajaisunia. Tapahtumat palautuvat usein mieleen,  tuntuvat  hyvin eläviltä  ja  aiheuttavat pelkoa.
Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana muistikuvat tapahtuneesta voivat  palata yhä  mieleen.
Voi kokea rauhattomuutta, ärtyisyyttä, välinpitämättömyyttä, keskittymisvaikeuksia, masennusta.
Tuntemusten voimakkuus vähenee pikkuhiljaa ja kun tunteita käy läpi esimerkiksi keskustellen, voi vähitellen palautua arkeen ja elämä voi jatkua.

Kriisihoidossa keskitytään käsittelemään tilanteeseen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Tämä helpottaa selviytymistä, vaikka ajatukset ja tunteet tuntuvatkin aluksi sietämättömiltä kestää.
Kriisihoidossakin tulee kunnioittaa ihmisen omia voimavaroja kokemuksen käsittelemisessä ja kokemuksesta palautumisessa. On yksilöllistä, kuinka kauan toipuminen kestää.


4. TYÖNOHJAUS

Oman persoonan huoltoa suhteessa työelämään liittyviin asioihin:
Auttaa jaksamaan, motivoitumaan ja onnistumaan.
Auttaa tiedostamaan oma perustehtävä ja vahvistumaan siinä.
Auttaa tunnistamaan työn kuormittavia piirteitä ja käsittelemään niitä.
Auttaa kehittämään taitoa kuunnella itseä ja toisia.
Auttaa avaamaan työhön uusia näkökulmia.
Auttaa yhdistämään oma ammatti-osaaminen, työn vaatimukset ja käytettävissä oleva aika.
Auttaa kehittymään omassa ammattitaidossa ja ammatti-identiteetissä.MITÄ HOIDOISSA TAPAHTUU?

Hoidoissani tapahtuvaa voi kuvata siten, että tavoitteena on vapauttaa
mielessä vaikuttavia lukkoja, jotka liittyvät menneisiin tai tuleviin asioihin,
kriiseissä tämänhetkisiin asioihin.
Mielen lukko on jonkin mieltä vaivaavan asian ympärille juuttunutta psyykkistä energiaa.
Se vaivaa mieltä; ahdistaa, stressaa, pelottaa...ja tuntuu fyysisestikin jäykkänä, jopa kivuliaana olona.
Kun asiaa käsitellään turvallisessa hoitosuhteessa erilaisin terapeuttisin menetelmin,
lukon on mahdollista avautua ja energia pääsee taas virtaamaan vapaasti tässä hetkessä.
Tuon vapautumisen voi tuntea mielen tyyntymisenä, mielenrauhana
ja energisenä olona päivittäisiä toimiaan tehdessä,
elämänlaadun paranemisena.
Voi keskittyä elämään tätä päivää ja suuntautua itselle sopivalla tavalla
omien arvojen mukaiseen tulevaisuuteen.
Onneksi mielen lukkoihin on olemassa avaimet!


Mieltä voi verrata myös mereen.
Kuin meri, mielen pinta on toisinaan tyynempi
toisinaan myrskyisämpi riippuen siitä, millaiset ulkoiset tuulet tai sisäiset virtaukset
sitä liikuttavat.
SYVÄRENTOUTUSTEKNIIKOITA
opitaan siirtymällä omassa mielessään syvemmälle ja syvemmälle,
sen verran syvemmälle, että saa olla kaikessa rauhassa siltä mitä pinnalla juuri silloin tapahtuu.

TIETOISUUSTAITOJEN avulla voi olla omassa itsessään juuri siinä missä juuri nyt on ja
rauhallisesti hengitellen kuulostella mitä itsessä parhaillaan liikkuu. Voi antaa ajatusten,
tunteiden, aistimusten, kaikenlaisten havaintojen tulla, olla ja mennä. Voi kokea
asiat juuri sellaisina kuin ne kokee ja samalla suhtautua kaikkeen kokemaansa
kuin hyvään ystävään - hyväksyvästi ja lempeästi.

Menetelmistä ja tekniikoista voi valita kunakin hetkenä itselleen sopivimmat.
Ja käyttää niitä!MIHIN OSAAMISENI PERUSTUU?

Olen toiminut erilaisissa psykologin tehtävissä toistakymmentä vuotta
sekä julkisella että yksityisellä puolella;

tehnyt lyhytterapeuttista työtä ja psykoterapiaa, ohjannut erilaisia ryhmiä (mm.
mielenterveyskuntoutujat,  erilaiset tietoiseen läsnäoloon perustuvat itseterapeuttiset ryhmät,)

opettanut psykologiaa, auttanut ihmisiä ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun
liittyvissä kysymyksissä ja organisoinut paikkakuntani kriisityötä yhteistyössä
eri viranomaistahojen kanssa sekä auttanut hyvin monenlaisten elämänkriisien
keskellä
eläviä ihmisiä, yksilö- ja ryhmähoidoissa. Sekä toiminut sekä yksilö- että
ryhmätyönohjaajana.

Nuorena toimin monipuolisissa asiakaspalvelutehtävissä useiden vuosien ajan.
"Psykologisesta silmästä" oli hyötyä silloinkin, ja nykyistä työtä tehdessäni
olen kiitollinen monipuolisista kokemuksistani sekä työ- että yksityiselämässä.

Pienenä tyttönä olin kysellyt äidiltäni: "Äiti, millaista sun elämäs on?"
Siitä se taisi alkaa...

...oma kiinnostukseni tutkailla, miten joku toinen elämän kokee
 ja haluni helpottaa inhimillistä kärsimystä.